Kế hoạch phối hợp nhà trường và phụ huynh

Thứ sáu - 05/01/2018 15:17
Kế hoạch phối hợp nhà trường và phụ huynh
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN TUỔI THƠ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   

Số:     /KH -MNTT                    Định An, ngày 16 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH
PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG VÀ PHỤ HUYNH
 
 Căn cứ Điều lệ trường Mầm non, quy định chức năng, quyền hạn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên và hội cha mẹ trẻ;
Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGD ĐT ngày 22 tháng 1 năm 2011 về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của bậc học mầm non Phòng GD & ĐT Huyện dầu Tiếng và kế hoach năm học 2017 – 2018 của trường mầm non Tuổi Thơ;
Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh năm học 2017 - 2018 như sau:
I- PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:  
Đối tượng áp dụng: Tất cả Cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh tại trường mầm non Tuổi Thơ.
II-  NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI HỘI PHỤ HUYNH
1 Quy chế phối hợp giữa nhà trường với hội phụ huynh bao gồm các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của cha mẹ trẻ, nhà trường, giáo viên; chế độ sinh hoạt của ban chấp hành, hội phụ huynh với Ban giám hiệu nhà trường; công tác kiểm tra giám sát của hội phụ huynh đối với cán bộ giáo viên nhân viên trong đơn vị. Đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ năm học được giao.
2Quy chế phối hợp giữa nhà trường với Ban chấp hành hội phụ huynh trường mầm non Tuổi Thơ đã được thảo luận dân chủ, công khai, có ý kiến tham gia của Ban chấp hành hội phụ huynh, tổ chức Công đoàn và được tập thể sư phạm nhà trường và hội phụ huynh đồng tình nhất trí cao.
III- NỘI DUNG QUY ĐỊNH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI HỘI PHỤ HUYNH.
 1. Trách nhiệm của cha mẹ trẻ và ban chấp hành hội phụ huynh.
Đối với cha mẹ trẻ:
Thường xuyên liên hệ với nhà trường, giáo viên các nhóm lớp để được thông báo kịp thời tình hình của trẻ nhằm phối hợp với nhà trường trong việc thực hiện nội dung, phương pháp, điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo mục tiêu kế hoạch đào tạo.
Đóng góp đầy đủ, kịp thời các khoản theo quy định của Nhà nước và các khoản thu tự nguyện đã được phụ huynh bàn bạc thảo luận và nhất trí cao trong hội nghị.
Tích cực tham gia các hoạt động trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ phát triển toàn diện.

Ban đại diện cha mẹ trẻ ở các nhóm lớp:
Từ đầu năm học phụ huynh trong mỗi nhóm lớp bầu ban đại diện cha mẹ trẻ số lượng 3 người làm nhiệm vụ phối hợp với giáo viên trong lớp để động viên các gia đình thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của mình đối với việc chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
Đối với ban chấp hành hội phụ huynh:
Ban chấp hầnh hội phụ huynh của nhà trường do ban đại diện cha mẹ trẻ từ trong các lớp bầu ra ngay từ đầu năm học, số lượng 4 người: Trong đó có 4 nhóm lớp là 4 người.
Ban chấp hành hội có trách nhiệm phối hợp với hội đồng giáo dục trường và hội đồng giáo dục cấp xã, chính quyền địa phương thực hiện các mối quan hệ phối hợp nhằm huy động mọi lực lượng quan tâm, chăm lo cho công tác giáo dục MN.

Ban chấp hành hội phổ biến mục tiêu kế hoạch đào tạo của giáo dục Mầm non; một số chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác phát triển giáo dục Mầm non; trao đổi kinh nghiệm, đề xuất một số biện pháp về nuôi dạy trẻ; đồng thời phản ánh một số khó khăn vướng mắc, đề xuất tâm tư nguyện vọng của phụ huynh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ cho nhà trường. 
Ban chấp hành hội tổ chức phiên họp đầu năm bầu ban thường trực hội gồm 3 người: trong đó 1 hội trưởng; 1 hội phó; 1 ủy viên, 1 thủ quỷ của hội và phân công công việc cho mỗi thành viên.
Hội trưởng có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của ban chấp hành hội.
thủ quỷ có trách nhiệm theo dõi thu chi kinh phí quỹ hội.Từ đầu năm học ban thường trực hội có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động và quy chế chi tiêu kinh phí hoạt động của hội, kế hoạch được thông qua ban chấp hành hội, ban giám hiệu nhà trường và được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Cuối năm học tổ chức công khai hoạt động của ban chấp hành và việc thu chi quỹ hội trong toàn thể phụ huynh.

Kinh phí quỹ hội chi tiêu theo phương châm tiết kiệm, chống lãng phí, chủ yếu đầu tư cho việc thăm hỏi các cháu ốm đau nằm viện, khen thưởng các cháu có thành tích cao trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học; động viên các cháu trong ngày Khai giảng năm học, Tết Trung thu, lễ hội mừng xuân, ngày Quốc Tế Thiếu nhi 01-6 và lễ tổng kết năm học….
*Trách nhiệm của nhà trường và giáo viên.
Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ động đề xuất các biện pháp phối hợp với gia đình và ban chấp hành hội để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chăm lo xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay.
Lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của phụ huynh đối với nhà trường và giáo viên tích cực chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đảm bảo cho nhà trường phát triển một cách bền vững.
Tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo khoa học cho các bậc phụ huynh và cộng đồng.
Giáo viên các lớp gần gủi với phụ huynh, trực tiếp trao đổi tình hình học tập cũng như sức khỏe của trẻ cho các bậc phụ huynh kịp thời phối hợp thực hiện có hiệu quả.Trong các giờ đón trả trẻ phụ huynh cũng trao đổi về tình hình của trẻ khi ở nhà cho giáo viên biết để có biện pháp chăm sóc trẻ tốt trong ngày.
Khi được sự uỷ nhiệm của Hiệu trưởng giáo viên thông báo chủ trương, kế hoạch hoạt động của nhà trường cho các bậc phụ huynh để phối hợp kịp thời.
2- Chế độ sinh hoạt:
Đối với phụ huynh mỗi năm tổ chức họp 3 lần: lần 1 vào đầu năm học, lần 2 vào tổng kết học kỳ I và cuối năm học.
Đối với ban chấp hành hội phụ huynh mỗi quý họp một lần.
Thông qua các cuộc họp phụ huynh được tuyên truyền một số chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với giáo dục mầm non, chương trình, mục tiêu, kế hoạch hoạt động của nhà trường trong thời gian tới và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trong thời gian qua. Công khai việc sử dụng kinh phí đóng góp cho toàn thể phụ huynh.
Trong khi tham dự cuộc họp, ban chấp hành hội đề xuất một số biện pháp tích cực trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, phản ánh một số tâm tư nguyện vọng của phụ huynh đối với giáo viên và ban giám hiệu nhà trường. Sau cuộc họp ban chấp hành hội kịp thời thông báo các chủ trương, nhiệm vụ quan trọng của nhà trường đến tận từng hội viên.
3- Nội dung phối hợp:
Ban chấp hành và toàn thể phụ huynh tham gia giám sát việc thực hiện cuộc vận động "Hai không" và "Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; và phong trào (xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực) giám sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ và đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đối với giáo viên các lớp.
Tích cực kiểm tra chế độ ăn của trẻ, kiểm tra nề nếp vệ sinh, chế độ sinh hoạt của các cháu. Kiểm tra thực hiện chế độ giờ giấc của giáo viên.
Kế hoạch kiểm tra của Ban chấp hành hội có sự nhất trí của nhà trường, khi kiểm tra đột xuất nhà trường phải thực hiện đảm bảo tính cẩn mật cho ban chấp hành hội không được tùy tiện báo trước cho giáo viên.
Ban chấp hành hội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức tốt các ngày hội ngày lễ cho trẻ tại các lớp, tổ chức thăm hỏi động viên các cháu ốm đau, hoạn nạn kịp thời.
4. Kế hoạch thực hiện công tác phối kết hợp. 
Tháng 8/2017:
- Tổ chức vệ sinh phong quang trường lớp chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.
- Huy động trẻ vào lớp đúng độ tuổi, đủ số lượng điều tra, tổ chức tập luyện văn nghệ, ổn định nề nếp, tựu trường đúng thời gian quy định.
- Họp hội phụ huynh và họp phụ huynh toàn trường lần I năm học 2017-2018.
- Phối hợp với phụ huynh để quyên góp vật liệu để làm ĐDĐC và trang trí lớp.
Tháng 9/2017:
- Tổ chức kiện toàn ban chấp hành hội, họp phụ huynh.
- Dự kiến kế hoạch hoạt động của hội.
- Tổ chức khai giảng năm học mới; Tết Trung thu cho các cháu.
-  Mua sắm đầy đủ đồ dùng dụng cụ học tập, đồ dùng vệ sinh.
- Triển khai kế hoạch năm học 2017 - 2018 và kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Hai không" với bốn nội dung, cuộc vận động "Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phong trào (xây dựng  trường học thân thiện, học sinh tích cực) và ký cam kết.
- Kiểm tra đồ dùng học tập vệ sinh của trẻ.
- Phụ huynh thực hiện giám sát việc cân đo, theo dõi biểu đồ cho trẻ quý 1
- Đóng góp quỷ hội phụ huynh học sinh ( Tự nguyện)
- Phối hợp với hội phụ huynh triển khai kế hoạch an toàn giao thông.
Tháng 10/2017:
- Thực hiện tốt công tác an toàn cho trẻ, giám sát công tác khám sức khỏe chuyên khoa đầu năm
- Thực hiện tốt Nghị Quyết 32 của Thủ Tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong toàn thể cán bộ giáo viên và phụ huynh thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông.
- Triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào (xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực)
- Thực hiện tốt kế hoạch phòng chống dịch bệnh (dịch tiêu chảy cấp, sốt siêu vi, sốt rét, cúm, sởi và bệnh viêm đường hô hấp, dịch bệnh chân tay miệng …)
- Phối hợp với hội phụ huynh làm tốt công tác phòng chống cháy nổ
- Tổ chức hội thi “ Giáo viên dạy giỏi” cấp trường
Tháng 11/2017:
- Tổ chức tọa đàm ngày Nhà giáo việt nam 20-11.
- Kiểm tra nề nếp các lớp học, vệ sinh trong và ngoài lớp, chế độ ăn và đồ dùng dụng cụ của trẻ.
- Tổ chức thành lập đội bóng chuyền trường tập vào các buổi chiều thứ  3, thứ 5 hàng tuần giao lưu với trường bạn.
- Phối hợp với hội phụ huynh làm tốt công tác tháng hành động vì bình đẳng giới
Tháng 12/2017:
- Thực hiện tháng an toàn giao thông, tháng cao điểm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
- Phụ huynh giám sát việc đánh giá xếp loại chất lượng học kỳ I và cân đo trẻ quý II.
- Phối hợp với phụ huynh thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ nhất là trẻ yếu, trẻ chậm phát triển, không mạnh dạn, chưa biết trả lời câu hỏi trọn câu.
- Phối hợp với phụ huynh giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ nhất là trẻ suy dinh dưỡng nặng.
- Phối hợp với phụ huynh để lao động xây dựng môi trường Xanh-Sạch-Đẹp, thân thiện để tham gia hội thi “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
- Họp phụ huynh học sinh lần 2Tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai phương hướng nhiệm vụ học kỳ II.
Tháng 01/2018
- Phối hợp tổ chức hội thi “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường,
- Tổ chức tuyên truyền vận động giáo viên phụ huynh thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy trên mọi tuyến đường.
- Kết hợp với hội phụ huynh để kiểm tra hoạt động GD,DD và VSATTP.
Tháng 02/2018:
- phối hợp tổ chức lễ hội mừng xuân.
- Toàn thể CB-GV-NV, phụ huynh thực hiện đón Tết an toàn tiết kiệm không vi phạm các quy định của Pháp luật về thực hiện trật tự an ninh trong dịp Tết.- Tham gia tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.
- Tổ chức đón Tết an toàn tiết kiệm, vui vẻ phòng chống bệnh cho trẻ trong dịpTết.
- Tham gia trực tết 24/24 giờ bảo vệ an toàn tài sản của nhà trường trong dịp tết.
- Tham gia tết trồng cây,trồng hoa trong khu vực trường
Tháng 3/2018:
- Tổ chức tốt ngày 8-3 và ngày 26 – 3
- Tổ chức giao lưu bóng chuyền với các trường trong địa bàn xã nhân ngày 8-3
- Phụ huynh thực hiện giám sát việc tổ chức đánh giá trẻ, cân đo trẻ quý III. Kiểm tra bếp bán trú.
- Phối hợp với phụ huynh giảm số lượng trẻ suy dinh dưỡng, phấn đấu giảm còn dưới 5 % trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi.
- Khám sức khỏe cho trẻ lần II.
- Phối kết hợp với phụ huynh để tuyên truyền chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ
Tháng 4/2018:
- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày 30/4 và 01/5.
- Phụ huynh giám sát việc khảo sát đánh giá chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ cuối năm học.
- Kiểm tra bếp bán trú và công tác VSATTP.
- Phối hợp với phụ huynh để lao động xây dựng vườn rau của bé và cải tạo môi trường Xanh-Sạch-Đẹp, thân thiện để tham gia hội thi “Xây dựng trừng mầm non lấy trẻ làm trung tâm cấp huyện”
Tháng 5/2018:
- Kiểm tra khảo sát chất lượng trẻ cuối năm.
- Tổng kết thi đua năm học.
- Tổ chức lễ ra trường cho các cháu 5T và ngày Quốc Tế Thiếu nhi 1-6.
- Họp phụ huynh lần III, công khai các khoản thu nộp trong năm học và kết quả chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
Tháng 6, 7/2018:
- Tổ chức bàn giao trẻ mẫu giáo 5 tuổi
- Tổ chức cho các cháu nghỉ  hè đảm báo an toàn, vui vẻ, bổ ích.
- Rà soát đối chiếu số lượng điều tra với cán bộ chống mù chữ để nắm chắc số lượng trẻ trong từng độ tuổi, lập kế hoạch huy động trong năm học mới.
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
-Căn cứ vào quy chế này toàn thể cán bộ, giáo viên, các đồng chí trong Ban chấp hành và toàn thể hội phụ huynh thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
-Trong quá trình thực hiện một số nội dung có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị trên cơ sở ý kiến đề xuất của ban chấp hành hội phụ huynh và cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường.
-Kế hoạch này được thông qua cho toàn thể cán bộ giáo viên ban chấp hành hội phụ huynh trong nhà trường, được giáo viên phụ huynh nhất trí và có hiệu lực kể từ ngày ký.Kế hoạch này được in ấn chuyển giao cho các đồng chí trong bam giám hiệu nhà trường, các đồng chí trong ban chấp hành hội phụ huynh theo dõi thực hiện.
Trên đây là kế hoạch phối hợp hoạt động giữa nhà trường và Ban chấp hành hội phụ huynh tại trường mầm non Tuổi Thơ trong năm học 2017 - 2018.
Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, hội phụ huynh và các đồng chí trong ban chấp hành hội thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả cao.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
-CBGVNV trong trường
-Ban ĐDCMHS;
-Lưu VT.

                                                                                      Lê Thị Ánh Hồng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điện thoại

 • Trường Mầm non Tuổi Thơ
  0274.246.6600
 • Phòng hiệu trưởng
  0274.625.7700

thuvienanh

khovideo

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập2
 • Hôm nay206
 • Tháng hiện tại10,170
 • Tổng lượt truy cập150,345
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây